WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne ujęte w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 16.04.2019 r. w prasie, na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone w miejscowości:

 

1. Majdan Sitaniecki - działka nr 228

- wywoławcza wysokość czynszu 0,99 q pszenicy rocznie

2. Majdan Sitaniecki - działka nr 312/1

- wywoławcza wysokość czynszu 2,03 q pszenicy rocznie

3. Majdan Sitaniecki – 0,74 ha z działki nr 312/2

- wywoławcza wysokość czynszu 1,62 q pszenicy rocznie

4. Wierzba – 0,60 ha z działki nr 309

- wywoławcza wysokość czynszu 1,36 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12.07.2019 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 08.07.2019 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

-          uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

 

 

WÓJT GMINY

 

(-) Waldemar Raczyński

 

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

            że w dniu 05.07.2019 r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu usytuowanego na działce nr 334 w obrębie Chomęciska Duże, stanowiącego własność Gminy Stary Zamość.

Działka nr 334 jest wolna od obciążeń, posiada założoną księgę wieczystą nr ZA1Z/00052707/1.

Przedmiotem przetargu jest jednokondygnacyjny budynek sklepu o pow. 43,86 m² oraz przyległy grunt o pow. 37,55 m², przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, podany w wykazie wywieszonym w dniu 29.04.2019 r. na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w miejscowości Chomęciska Duże. Informacja o zamieszczonym wykazie podana została w Kronice Tygodnia w dniu 30.04.2019 r.

Wywoławcza wysokość czynszu 450,00 zł brutto miesięcznie za 43,86 m² powierzchni użytkowej budynku.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 01.07.2019 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

 

WÓJT GMINY

(-) Waldemar Raczyński

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

– podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Stary Zamość. Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne ujęte w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 16.04.2019 r. w prasie, na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach położone w miejscowości:

 

Chomęciska Duże – 1,00 ha z działki nr 338

- wywoławcza wysokość czynszu 2,10 q pszenicy rocznie

Udrycze-Koniec – 0,90 ha z działki nr 912/5

- wywoławcza wysokość czynszu 3,06 q pszenicy rocznie

Wisłowiec - działka nr 36/3

- wywoławcza wysokość czynszu 2,24 q pszenicy rocznie

Wisłowiec - działka nr 206/1

- wywoławcza wysokość czynszu 0,65 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 24.06.2019 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

-          uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

 

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 18/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Duże

1,00 ha z działki

nr 338

2,90 ha RIVa 1,00 ha użytkowanie rolnicze

2,10 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Majdan Sitaniecki

działka nr 228 0,45 ha

RIIIb 0,15 ha

RIVa 0,30 ha

użytkowanie rolnicze

0,99 q

pszenicy rocznie

    działka nr 312/1 0,93 ha

RIIIb 0,27 ha

RIVa 0,66 ha

użytkowanie rolnicze

2,03 q

pszenicy rocznie

   

0,74 ha z działki

nr 312/2

2,14 ha

RIIIb 0,21 ha

RIVa 0,53 ha

użytkowanie rolnicze

1,62 q

pszenicy rocznie

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,30 ha z działki

nr 235/2

2,91 ha RIIIa 0,30 ha użytkowanie rolnicze

0,84 q

pszenicy rocznie

4

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

0,90 ha z działki

nr 912/5

8,28 ha RII 0,90 ha użytkowanie rolnicze

3,06 q

Pszenicy rocznie

   
5

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

0,60 ha z działki

nr 309

0,91 ha

RIIIa 0,10 ha

RIIIb 0,09 ha

RIVa 0,41 ha

użytkowanie rolnicze

1,36 q

pszenicy rocznie

6

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wisłowiec

działka nr 36/3 0,69 ha

RII 0,51 ha

RIIIa 0,18 ha

użytkowanie rolnicze

2,24 q

pszenicy rocznie

    działka nr 206/1 0,23 ha

RII 0,01 ha

RIIIa 0,22 ha

użytkowanie rolnicze

0,65 q

pszenicy rocznie

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 274 /2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

 

 

                      

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Duże

działka nr 389 0,81 ha RIIIb 0,22 ha, RIVa 0,59 ha użytkowanie rolnicze 1,77 q
2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Małe

0,71 ha z działki nr 417 0,90 ha

RIIIb 0,23 ha, RIVa 0,10 ha,

RIVb 0,09 ha, RV 0,12 ha, RVI 0,17 ha

użytkowanie rolnicze 0,95 q
działka nr 416 0,27 ha

RIVa 0,14 ha, RIVb 0,09 ha,

RV 0,04 ha

użytkowanie rolnicze 0,44 q
3

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

0,80 ha z działki nr 912/5 8,28 ha

RII 0,21 ha, RIIIa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze 2,37 q
1,20 ha z działki nr 912/5 8,28 ha

RII 0,32 ha, RIIIa 0,88 ha

użytkowanie rolnicze 3,55 q
działka nr 549 0,17 ha ŁIII 0,17 ha użytkowanie rolnicze 0,32 q
działka nr 550 0,17 ha ŁIII 0,17 ha użytkowanie rolnicze 0,32 q
działka nr 551 0,17 ha ŁIII 0,17 ha użytkowanie rolnicze 0,32 q
działka nr 943/3 1,16 ha

RII 0,32 ha, RIIIb 0,38 ha,

RIVa 0,21 ha, RV 0,25 ha

użytkowanie rolnicze 2,57 q
działka nr 1125 1,44 ha

RII 0,24 ha, RIIIa 0,66 ha,

RIIIb 0,32 ha, RIVa 0,15 ha,

RV 0,07 ha

użytkowanie rolnicze 3,78 q
działka nr 1128 2,67 ha RIVa 0,17 ha, RV 2,50 ha użytkowanie rolnicze 1,61 q
0,80 ha z działki nr 912/5 8,28 ha

RII 0,21 ha, RIIIa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze 2,37 q
153/189 z działki nr 918 1,89 ha RII 0,26 ha, RIIIa 0,36 ha, RIIIb 0,73 ha, RIVa 0,40 ha, RV 2,63 ha użytkowanie rolnicze 3,99 q
285/349 z działki nr 955 3,49 ha użytkowanie rolnicze 1,80 q
działka nr 754/1 0,30 ha

RIIIb 0,24 ha, RIVa 0,06 ha

użytkowanie rolnicze 0,70 q
 

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

działka nr 543 0,20 ha ŁIII 0,20 ha użytkowanie rolnicze 0,38 q
4

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Wola

1,09 ha z działki nr 667/1 3,34 ha

RIIIa 0,64 ha, RIVa 0,23 ha,

RV 0,22 ha

użytkowanie rolnicze 2,39 q
0,60 ha z działki nr 413 0,82 ha

RIIIa 0,35 ha, RIIIb 0,20 ha,

RIVb 0,05 ha

użytkowanie rolnicze 1,53 q
działka nr 327/1 0,43 ha RIVa 0,38 ha, RV 0,05 ha, użytkowanie rolnicze 0,82 q
5

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

działka nr 377 1,02 ha

RIIIa 0,78 ha, RIIIb 0,24 ha

użytkowanie rolnicze 2,76 q
2,46 ha z działki nr 378/4 2,71 ha

RIIIa 0,12 ha, RIIIb 0,73 ha,

RIVa 1,61 ha

użytkowanie rolnicze 5,47 q