Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 42 /2020 z dnia 10.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

                                                                                                                         

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Stary Zamość

Budynek nr 5 usytuowany na działce nr 488/2

w obrębie Stary Zamość

kw nr ZA1Z/00056259/3

 

Lokal nr 1 w budynku jednokondygnacyjnym nr 5          o pow. 43,64 m²

oraz przyległy grunt

Prowadzenie działalności gospodarczej 400 zł brutto za             43,64 m² powierzchni użytkowej lokalu                        
   

Budynek nr 5 usytuowany na działce nr 488/2

w obrębie Stary Zamość

kw nr ZA1Z/00056259/3

 

Lokal nr 2 w budynku jednokondygnacyjnym nr 5           o pow. 47,30 m²

oraz przyległy grunt

Prowadzenie działalności gospodarczej 400 zł brutto za             47,30 m² powierzchni użytkowej lokalu                                                
   

Budynek nr 5 usytuowany na działce nr 488/2

w obrębie Stary Zamość

kw nr ZA1Z/00056259/3

 

Lokal nr 3 w budynku jednokondygnacyjnym nr 5           o pow. 62,59 m²

oraz przyległy grunt

Prowadzenie działalności gospodarczej 400 zł brutto za             62,59 m² powierzchni użytkowej lokalu                                                  
   
               

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 15 /2020 z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

                      

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Małe

udział ¾ z działki nr 314/1 0,64 ha

R IIIa 0,31 ha,R IIIb 0,07 ha                     R IVa 0,07 ha,R IVb 0,07ha

R VI 0,12 ha

użytkowanie rolnicze

0,96 q

pszenicy rocznie

udział ¾ z działki nr 1314 0,32 ha R IVb 0,21 ha, Ł III 0,11ha użytkowanie rolnicze

0,38 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Majdan Sitaniecki

działka nr 675/2

0,08 ha

RIIIa 0,01 ha, RIIIb 0,07 ha, użytkowanie rolnicze

0,20 q

pszenicy rocznie

    działka nr 59 0,10 ha Ł III 0,10 ha, użytkowanie rolnicze

0,19 q

pszenicy rocznie

    działka nr 240/2 0,50 ha R IIIb 0,32 ha, R IVa 0,18 ha użytkowanie rolnicze

1,15 q

pszenicy rocznie

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,25 ha z działki nr 235/16 12,94 ha R II 0,08 ha, R IIIa 0,17 ha użytkowanie rolnicze

0,75 q

pszenicy rocznie

    0,70 ha z działki nr 235/2 2,91 ha RII 0,61 ha, RIIIa 0,09 ha użytkowanie rolnicze

2,33 q

pszenicy rocznie

    0,18 ha z działki nr 235/16 12,94 ha R II 0,09 ha, R IIIa 0,09 ha użytkowanie rolnicze

0,56 q

pszenicy rocznie

    1,95 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

R II 0,83 ha, R IIIa 1,12 ha użytkowanie rolnicze

5,96 q

pszenicy rocznie

    0,70 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

Ł II 0,70 ha użytkowanie rolnicze

1,89 q

pszenicy rocznie

    0,47 ha z działki nr 233/1 0,96 ha RIVa 0,13 ha, ŁII 0,34 ha użytkowanie rolnicze

1,19 q

pszenicy rocznie

    1,74 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

R II 0,21 ha , R IIIa 0,88 ha ,                   R IIIb 0,25 ha, ŁII 0,40 ha użytkowanie rolnicze

4,86 q

pszenicy rocznie

    0,09 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

R II 0,04 ha, R IIIa 0,05 ha użytkowanie rolnicze

0,28 q

pszenicy rocznie

4

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

działka nr 870 0,78 ha

R IIIa 0,25 ha, R IIIb 0,16ha

RIVa 0,15 ha, RIVb 0,17ha,

RV 0,05 ha

użytkowanie rolnicze

1,66 q

pszenicy rocznie

    działka nr 905 5,53 ha RII 0,96ha,R IIIa 2,17 ha,R IIIb 0,36ha, RIVa 0,98 ha, RIVb 0,62ha,RV 0,44 ha użytkowanie rolnicze

13,35 q

pszenicy rocznie

    działka nr 64/2 3,31 ha RIIIa0,59ha, RIVa0,57 ha, RIVb1,27ha,RV0,81ha,PSVI 0,07ha użytkowanie rolnicze

5,03 q

pszenicy rocznie

    działka nr 858 2,02 ha RIIIa 0,99ha, RIIIb 0,53ha,               RIVb 0,50 ha użytkowanie rolnicze

4,74 q

pszenicy rocznie

    36/189 z działki nr 918 1,89 ha RII 0,32ha, RIIIa 0,44ha, RIIIb 0,91ha, RIVa 0,20 ha, RV 0,02ha użytkowanie rolnicze

0,94 q

pszenicy rocznie

    64/349 z działki nr 955 3,49 ha RIVa 0,29 ha, R V 3,20ha użytkowanie rolnicze

0,41 q

pszenicy rocznie

5

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Wola

3,03 ha z działki nr 383/2

5,53 ha

RIIIa 0,86 ha, RIVa 1,73 ha, RV0,44 ha użytkowanie rolnicze

6,26 q

pszenicy rocznie

    0,38 ha z działki nr 409/2

0,67 ha

RIIIa 0,05 ha, RIIIb 0,31 ha,                              RIVb 0,02ha użytkowanie rolnicze

0,91 q

pszenicy rocznie

    0,50 ha z działki nr 377/1 1,25 ha R IIIa 0,14 ha, RIVa 0,36 ha użytkowanie rolnicze

1,15 q

pszenicy rocznie

    działka nr 99/1 1,69 ha R IIIa 0,61 ha, RIVa 1,08 ha użytkowanie rolnicze

3,98 q

pszenicy rocznie

6

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

działka nr 677/4 0,31 ha RIIIa 0,31 ha użytkowanie rolnicze

0,87 q

pszenicy rocznie

    działka nr 297 0,54 ha RIIIa 0,04 ha, R IIIb 0,16 ha,                   R IVa 0,34ha użytkowanie rolnicze

1,21 q

pszenicy rocznie

    1,39 ha z działki nr 676/3 1,41 ha R IIIa 0,15 ha, R IIIb 1,24 ha użytkowanie rolnicze

3,40 q

pszenicy rocznie

    działka nr 320/1 1,46 ha R IIIb 0,47 ha, RIVa 0,99 ha użytkowanie rolnicze

3,21 q

pszenicy rocznie

    działka nr 95 1,12 ha R I 0,06, R II 0,79ha, R IIIa 0,27 ha użytkowanie rolnicze

3,71 q

pszenicy rocznie

    0,0160 ha z działki nr 105/4 0,20 Bi 0,0160 ha użytkowanie nierolnicze

0,0072 q

pszenicy rocznie

                                                                                                                         

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

- podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana podana w wykazie wywieszonym w dniu 26.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwie, oznaczona jako:

działka nr 59/2 o pow. 0,44 ha, położona w obrębie Wisłowiec – cena wywoławcza 132 900,00 zł.

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej oraz budynkami gospodarczymi, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić w pieniądzu do 26.08.2019 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne ujęte w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 16.04.2019 r. w prasie, na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone w miejscowości:

 

1. Majdan Sitaniecki - działka nr 228

- wywoławcza wysokość czynszu 0,99 q pszenicy rocznie

2. Majdan Sitaniecki - działka nr 312/1

- wywoławcza wysokość czynszu 2,03 q pszenicy rocznie

3. Majdan Sitaniecki – 0,74 ha z działki nr 312/2

- wywoławcza wysokość czynszu 1,62 q pszenicy rocznie

4. Wierzba – 0,60 ha z działki nr 309

- wywoławcza wysokość czynszu 1,36 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12.07.2019 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 08.07.2019 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

-          uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

 

 

WÓJT GMINY

 

(-) Waldemar Raczyński