WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

- podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana podana w wykazie wywieszonym w dniu 26.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwie, oznaczona jako:

działka nr 59/2 o pow. 0,44 ha, położona w obrębie Wisłowiec – cena wywoławcza 132 900,00 zł.

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej oraz budynkami gospodarczymi, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić w pieniądzu do 26.08.2019 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne ujęte w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 16.04.2019 r. w prasie, na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone w miejscowości:

 

1. Majdan Sitaniecki - działka nr 228

- wywoławcza wysokość czynszu 0,99 q pszenicy rocznie

2. Majdan Sitaniecki - działka nr 312/1

- wywoławcza wysokość czynszu 2,03 q pszenicy rocznie

3. Majdan Sitaniecki – 0,74 ha z działki nr 312/2

- wywoławcza wysokość czynszu 1,62 q pszenicy rocznie

4. Wierzba – 0,60 ha z działki nr 309

- wywoławcza wysokość czynszu 1,36 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12.07.2019 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 08.07.2019 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

-          uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

 

 

WÓJT GMINY

 

(-) Waldemar Raczyński

 

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

            że w dniu 05.07.2019 r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu usytuowanego na działce nr 334 w obrębie Chomęciska Duże, stanowiącego własność Gminy Stary Zamość.

Działka nr 334 jest wolna od obciążeń, posiada założoną księgę wieczystą nr ZA1Z/00052707/1.

Przedmiotem przetargu jest jednokondygnacyjny budynek sklepu o pow. 43,86 m² oraz przyległy grunt o pow. 37,55 m², przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, podany w wykazie wywieszonym w dniu 29.04.2019 r. na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w miejscowości Chomęciska Duże. Informacja o zamieszczonym wykazie podana została w Kronice Tygodnia w dniu 30.04.2019 r.

Wywoławcza wysokość czynszu 450,00 zł brutto miesięcznie za 43,86 m² powierzchni użytkowej budynku.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 01.07.2019 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

 

WÓJT GMINY

(-) Waldemar Raczyński

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

– podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Stary Zamość. Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne ujęte w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 16.04.2019 r. w prasie, na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach położone w miejscowości:

 

Chomęciska Duże – 1,00 ha z działki nr 338

- wywoławcza wysokość czynszu 2,10 q pszenicy rocznie

Udrycze-Koniec – 0,90 ha z działki nr 912/5

- wywoławcza wysokość czynszu 3,06 q pszenicy rocznie

Wisłowiec - działka nr 36/3

- wywoławcza wysokość czynszu 2,24 q pszenicy rocznie

Wisłowiec - działka nr 206/1

- wywoławcza wysokość czynszu 0,65 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 24.06.2019 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

-          uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

 

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 18/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Duże

1,00 ha z działki

nr 338

2,90 ha RIVa 1,00 ha użytkowanie rolnicze

2,10 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Majdan Sitaniecki

działka nr 228 0,45 ha

RIIIb 0,15 ha

RIVa 0,30 ha

użytkowanie rolnicze

0,99 q

pszenicy rocznie

    działka nr 312/1 0,93 ha

RIIIb 0,27 ha

RIVa 0,66 ha

użytkowanie rolnicze

2,03 q

pszenicy rocznie

   

0,74 ha z działki

nr 312/2

2,14 ha

RIIIb 0,21 ha

RIVa 0,53 ha

użytkowanie rolnicze

1,62 q

pszenicy rocznie

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,30 ha z działki

nr 235/2

2,91 ha RIIIa 0,30 ha użytkowanie rolnicze

0,84 q

pszenicy rocznie

4

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

0,90 ha z działki

nr 912/5

8,28 ha RII 0,90 ha użytkowanie rolnicze

3,06 q

Pszenicy rocznie

   
5

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

0,60 ha z działki

nr 309

0,91 ha

RIIIa 0,10 ha

RIIIb 0,09 ha

RIVa 0,41 ha

użytkowanie rolnicze

1,36 q

pszenicy rocznie

6

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wisłowiec

działka nr 36/3 0,69 ha

RII 0,51 ha

RIIIa 0,18 ha

użytkowanie rolnicze

2,24 q

pszenicy rocznie

    działka nr 206/1 0,23 ha

RII 0,01 ha

RIIIa 0,22 ha

użytkowanie rolnicze

0,65 q

pszenicy rocznie