WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.1990z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość

położoną w miejscowości:

 

  1. Krasne – działka nr 335/2

- wywoławcza wysokość czynszu 0,47 q pszenicy rocznie

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ujęta w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 12.01.2021 r. na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w sołectwie Krasne. Informacja o zamieszczeniu ww. wykazu została zamieszczona w prasie w dniu 13.01.2021 r.

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12.03.2021 r. o godzinie 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 08.03.2021 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość:

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

-          uczestnik , który przetarg wygrał, odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

 

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

 

 

 

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990t.j. z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U. z 2014 r. poz.1490 z poźn. zm. )

- podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana podana
w wykazie wywieszonym w dniu 05.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwie, oznaczona jako:

działka nr 200/1 o pow. 0,30 ha, położona w obrębie Udrycze Wola – cena wywoławcza 7 690,00 zł.

W/w działka jest niezabudowana, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, nie posiadająca bezpośredniego dostępu do drogi publicznej co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie.

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ww. działka przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek bezpośrednio graniczących
z działką nr 200/1 położoną w obrębie Udrycze Wola: działka nr 199 (wraz z działką 198), 200/2 oraz 201/1.

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się  w dniu 19 lutego 2021 r. o godzinie 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić w pieniądzu do 15.02.2021 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 15.02.2021 r. do godz. 14:00 zgłosić swoje uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość pisemnego zgłoszenia.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na stronie BIP Urzędu Gminy Stary Zamość oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Zamościu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY
Waldemar Raczyński


Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  3/21  z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Krasne

działka nr 335/2 0,18 ha

RIIIa 0,10 ha

RIIIb 0,08 ha

użytkowanie rolnicze

0,47 q

pszenicy rocznie

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

            że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem trzech lokali
w budynku jednokondygnacyjnym
stanowiącym własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są trzy lokale w budynku jednokondygnacyjnym nr 5 usytuowanym na działce nr 488/2 w obrębie Stary Zamość ujęte w wykazie wywieszonym w dniu 14.09.2020 r. na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w miejscowości Stary Zamość. Informacja o zamieszczonym wykazie podana została
w Kronice Tygodnia w dniu 15.09.2020 r.
Opis ww. lokali:

  1. Lokal nr 1 w budynku jednokondygnacyjnym nr 5 o pow. 43,64 m²², przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej – wywoławcza wysokość czynszu 400 zł brutto za 43,64 m² powierzchni użytkowej lokalu
  2. Lokal nr 2 w budynku jednokondygnacyjnym nr 5 o pow. 47,30 m²², przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej – wywoławcza wysokość czynszu 400 zł brutto za 47,30 m² powierzchni użytkowej lokalu
  3. Lokal nr 3 w budynku jednokondygnacyjnym nr 5 o pow. 62,59 m²², przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej – wywoławcza wysokość czynszu 400 zł brutto za 62,59 m² powierzchni użytkowej lokalu

Dodatkowe informacje dotyczące ww. lokali:

  1. Brak urządzeń do podgrzewania wody
  2. Pomieszczenia nie są malowane
  3. Najemca własnym staraniem zamontuje licznik wody w wynajmowanym lokalu. Koszt zamontowania licznika może zostać rozliczony w czynszu na wynajem.

Działka nr 488/2 na której znajduje się budynek z trzema lokalami do wynajęcia jest wolna od obciążeń, posiada założoną księgę wieczystą nr ZA1Z/00056259/3.

            Przetarg ustny na wynajem w/w lokali odbędzie się w dniu 20.11.2020 r.
o godzinie 10°° w budynku nr 5 w Starym Zamość – wejście z tyłu budynku, od strony Urzędu Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 16.11.2020 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość      nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Proszę w tytule wpłaty wpisać na który lokal wpłacone zostało wadium tj. nr lokalu oraz jego powierzchnia.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

 

 

 

WÓJT GMINY

(-) Waldemar Raczyński

                                                                                 Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość

                                                                                                                                                                                nr 54/2020 z dnia 05.10.2020 r. w sprawie

                                                                                                                                                                                              ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

                                                                                                                              do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Udrycze Wola

Działka niezabudowana

nr 200/1

kw nr ZA1Z/ 00102718/7

pow. 0,30 ha

RII 0,08 ha

RIIIa 0,07 ha

RIVb 0,15 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana 7.690,00 zł
   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 z późn. zm.) upływa z dniem 20.11.2020 r.