Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  151 /2013  z dnia 6 luty 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości
i  sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina:
Stary Zamość
Obręb :
Udrycze Koniec

działka nr 543

0,20 ha

ŁIII 0,20 ha

użytkowanie rolnicze

0,38 q
pszenicy rocznie

2

Gmina:
Stary Zamość
Obręb :
Wierzba

0,60 ha z działki nr 309

0,91 ha

 

RIIIa 0,10ha,
RIIIb 0,09 ha,
RIVa 0,41 ha

użytkowanie rolnicze

1,36 q
pszenicy rocznie

1,10 ha z działki nr 719

1,50 ha

RIIIa 0,09 ha,
RIIIb 0,32 ha,
RIVa 0,69 ha

użytkowanie rolnicze

2,47 q
pszenicy rocznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  150 /2013 z dnia  15 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości
i  sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb: Wierzba

Lokal w budynku pawilonu handlowego usytuowany na działce nr 102/1

 

Lokal jednokondygnacyjny o pow. 91,20 m² oraz  przyległy grunt

Działalność gospodarcza

12,0 zł brutto za 1m² powierzchni lokalu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  150 /2013  z dnia  15 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości
i  sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb: Chomęciska Duże

działka nr 389

0,81 ha

RIIIb 0,22 ha,
RIVa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze

1,77 q
pszenicy rocznie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników budowlanych do rozbiórki, znajdujących się na działkach położonych w miejscowości Wierzba

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

Ogłasza I przetarg ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  przeznaczeniem do rozbiórki składników budowlanych stanowiących własność Gminy Stary Zamość, usytuowanych w miejscowości Wierzba:

1. Budynek świetlicy i remizy OSP – usytuowany na działce nr 400, obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony, konstrukcja murowana na fundamentach,  dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą płaską. Pow. zabudowy 216 m².
Cena wywoławcza – 1969,00 zł

2. Budynek po byłej zlewni mleka – usytuowany na działce nr 399, obiekt parterowy, murowany, na fundamentach, nie podpiwniczony, dach konstrukcji drewnianej, pokryty papą, brak instalacji. Pow. zabudowy 27,0 m².
Cena wywoławcza – 115,00 zł

3. Budynek skupu zwierząt – usytuowany na działce nr 102/1, parterowy, konstrukcji murowanej  na fundamentach betonowych , nie podpiwniczony, ściany z cegły białej na zaprawie cementowo- wapiennej, dach konstrukcji stropodach na belkach żelbetowych , pokryty papą. Pow. zabudowy 238 m².
Cena wywoławcza – 4247,0 zł

4. Silosy zbożowe – usytuowane na działce nr 102/1,  sztuk 4 z osprzętem wyciągowym o poj. 50 ton, konstrukcja metalowa.
Cena wywoławcza – 2590,0 zł

5. Budynek drewniany przy silosach – słupy drewniane obite deskami, dach jednospadowy, drewniany, kryty blachą.
Cena wywoławcza – 288,0 zł

6. Waga przemysłowa – służyła do ważenia zboża do 300 kg, konstrukcji metalowej.
Cena wywoławcza – 161,0 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość.
Przystępujący do przetargu winni płacić do dnia 7 stycznia 2013 r. wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej poszczególnych składników budowlanych  na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:
18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica.
Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.
Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia składników budowlanych do rozbiórki, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.
Umowa sprzedaży składników budowlanych do rozbiórki zostanie zawarta w terminie do 15 stycznia 2013 r. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w w/w terminie, spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy  z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
Rozbiórki składników budowlanych wraz z oczyszczeniem terenu po rozbiórce należy dokonać w terminie do 30 kwietnia 2013 r.

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

– podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 1 sierpnia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwie

położone w miejscowości Majdan Sitaniecki:

- działka nr 794 o powierzchni 1,43 ha - wywoławcza wysokość czynszu 3,27q pszenicy rocznie.

- 1,67 ha z działek nr 312/1 i 312/2 wywoławcza wysokość czynszu 3,65 q pszenicy rocznie.

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w  dniu 16.11.2012r. o godzinie 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 12.11.2012r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość:

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

- uczestnik, który przetarg wygrał, odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.