WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899t.j. z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz.U.2021.2213)

- podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe podane w wykazie wywieszonym w dniu 28.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwach, oznaczone jako:

1. działka nr 71 o pow. 0,30 ha, położona w obrębie Udrycze Koniec –
cena wywoławcza
14 500,00 zł

Działka jest niezabudowana, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze gminnej.

2. działka nr 445 o pow. 0,03 ha, położona w obrębie Wierzba –
cena wywoławcza
3 800,00 zł

Działka jest niezabudowana, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00052707/1, usytuowana przy drodze krajowej i powiatowej.

3. działka nr 1054/3 o pow. 0,4918 ha, położona w obrębie Wierzba –
cena wywoławcza
23 600,00 zł

Działka jest zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00083366/4, usytuowana przy drodze gminnej.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się
w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość w dniu 05 stycznia 2023 r.
w następujących godzinach:

działka Data Godz.

 

nr 71 o pow. 0,30 ha, położona w obrębie Udrycze Koniec

05.01.2023 r

9°°
działka nr 445 o pow. 0,03 ha, położona w obrębie Wierzba

05.01.2023 r.

10°°
działka nr 1054/3 o pow. 0,4918 ha, położona w obrębie Wierzba

05.01.2023 r.

11°°

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić w pieniądzu do 31.12.2022 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

 

 

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

Stary Zamość, 10.10.2022 r.

EwG.7150.1.2022

INFORMACJA

Urząd Gminy w Starym Zamościu informuje, że w dniu 30.09.2022 r.    w siedzibie tut. Urzędu Gminy został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu położonego na działce nr 750/3
w obrębie Chomęciska Małe.

Ww. działka posiada założoną kw nr ZA1Z/00052707/1.
Wywoławcza wysokość czynszu 300,00 zł brutto miesięcznie za 71 m² powierzchni użytkowej budynku.

Do przetargu nikt nie przystąpił - brak wpłaty wadium.

Osób niedopuszczonych do przetargu – brak.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 98/2022 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Udrycze Koniec

Działka nr 71

kw nr ZA1Z/ 00102718/7

pow. 0,30 ha RIVb 0,30 ha Nieruchomość gruntowa 14.500,00 zł
2

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Działka nr 445

kw nr

ZA1Z/00052707/1

0,03 ha Br/ŁII 0,03 ha Nieruchomość gruntowa 3.800,00 zł
3

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Działka nr 1054/3

kw nr ZA1Z/00083366/4

0,4918 ha

RIIIb 0,1544

RIVb 0,1131

RV 0,0671

Br/RIVb 0,1110

Br/RV 0,0462

Nieruchomość gruntowa 23.600,00 zł
   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) upływa z dniem 17.11.2022 r.

 

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 99/2022 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych
do sprzedaży

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Udrycze Wola

Działka nr 197/1

kw nr ZA1Z/ 00102718/7

0,30 ha

RII 0,06 ha

RIIIa 0,06 ha

RIVb 0,18 ha

Nieruchomość gruntowa 11.000,00 zł
   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) upływa z dniem 17.11.2022 r.

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2021.2213)

podaje do publicznej wiadomości,

            że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu usytuowanego na działce nr 750/3 w obrębie Chomęciska Małe, stanowiącego własność Gminy Stary Zamość.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 22.07.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem przetargu jest jednokondygnacyjny budynek sklepu o pow. użytkowej 71 m² oraz grunt o pow. 200 m², przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, podany w wykazie wywieszonym w dniu 16.05.2022 r. na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w miejscowości Chomęciska Małe.
Informacja o zamieszczonym wykazie podana została w Kronice Tygodnia w dniu 17.05.2022 r.

Działka nr 750/3 jest wolna od obciążeń, posiada założoną księgę wieczystą nr ZA1Z/00052707/1.

Wywoławcza wysokość czynszu 300,00 zł brutto miesięcznie za 71 m² powierzchni użytkowej budynku.

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem ww. budynku sklepu odbędzie się
w dniu 30.09.2022 r. o godz. 10°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość 2.wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 26.09.2022 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

 

WÓJT GMINY

(-) Waldemar Raczyński