Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  3/21  z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Krasne

działka nr 335/2 0,18 ha

RIIIa 0,10 ha

RIIIb 0,08 ha

użytkowanie rolnicze

0,47 q

pszenicy rocznie

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

            że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem trzech lokali
w budynku jednokondygnacyjnym
stanowiącym własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są trzy lokale w budynku jednokondygnacyjnym nr 5 usytuowanym na działce nr 488/2 w obrębie Stary Zamość ujęte w wykazie wywieszonym w dniu 14.09.2020 r. na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w miejscowości Stary Zamość. Informacja o zamieszczonym wykazie podana została
w Kronice Tygodnia w dniu 15.09.2020 r.
Opis ww. lokali:

  1. Lokal nr 1 w budynku jednokondygnacyjnym nr 5 o pow. 43,64 m²², przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej – wywoławcza wysokość czynszu 400 zł brutto za 43,64 m² powierzchni użytkowej lokalu
  2. Lokal nr 2 w budynku jednokondygnacyjnym nr 5 o pow. 47,30 m²², przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej – wywoławcza wysokość czynszu 400 zł brutto za 47,30 m² powierzchni użytkowej lokalu
  3. Lokal nr 3 w budynku jednokondygnacyjnym nr 5 o pow. 62,59 m²², przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej – wywoławcza wysokość czynszu 400 zł brutto za 62,59 m² powierzchni użytkowej lokalu

Dodatkowe informacje dotyczące ww. lokali:

  1. Brak urządzeń do podgrzewania wody
  2. Pomieszczenia nie są malowane
  3. Najemca własnym staraniem zamontuje licznik wody w wynajmowanym lokalu. Koszt zamontowania licznika może zostać rozliczony w czynszu na wynajem.

Działka nr 488/2 na której znajduje się budynek z trzema lokalami do wynajęcia jest wolna od obciążeń, posiada założoną księgę wieczystą nr ZA1Z/00056259/3.

            Przetarg ustny na wynajem w/w lokali odbędzie się w dniu 20.11.2020 r.
o godzinie 10°° w budynku nr 5 w Starym Zamość – wejście z tyłu budynku, od strony Urzędu Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 16.11.2020 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość      nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Proszę w tytule wpłaty wpisać na który lokal wpłacone zostało wadium tj. nr lokalu oraz jego powierzchnia.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

 

 

 

WÓJT GMINY

(-) Waldemar Raczyński

                                                                                 Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość

                                                                                                                                                                                nr 54/2020 z dnia 05.10.2020 r. w sprawie

                                                                                                                                                                                              ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

                                                                                                                              do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Udrycze Wola

Działka niezabudowana

nr 200/1

kw nr ZA1Z/ 00102718/7

pow. 0,30 ha

RII 0,08 ha

RIIIa 0,07 ha

RIVb 0,15 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana 7.690,00 zł
   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 z późn. zm.) upływa z dniem 20.11.2020 r.

 

                                                                                 Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość

                                                                                                                                                                                nr 53/2020 z dnia 05.10.2020 r. w sprawie

                                                                                                                                                                                              ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

                                                                                                                              do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Krasne

Działka nr 726/1

kw nr ZA1Z/00052707/1

pow. 0,0250 ha

RIIIb 0,0041 ha

Br-RIVa 0,0209 ha

Nieruchomość gruntowa 1.100,00 zł
   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 z późn. zm.) upływa z dniem 20.11.2020 r.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 42 /2020 z dnia 10.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

                                                                                                                         

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Stary Zamość

Budynek nr 5 usytuowany na działce nr 488/2

w obrębie Stary Zamość

kw nr ZA1Z/00056259/3

 

Lokal nr 1 w budynku jednokondygnacyjnym nr 5          o pow. 43,64 m²

oraz przyległy grunt

Prowadzenie działalności gospodarczej 400 zł brutto za             43,64 m² powierzchni użytkowej lokalu                        
   

Budynek nr 5 usytuowany na działce nr 488/2

w obrębie Stary Zamość

kw nr ZA1Z/00056259/3

 

Lokal nr 2 w budynku jednokondygnacyjnym nr 5           o pow. 47,30 m²

oraz przyległy grunt

Prowadzenie działalności gospodarczej 400 zł brutto za             47,30 m² powierzchni użytkowej lokalu                                                
   

Budynek nr 5 usytuowany na działce nr 488/2

w obrębie Stary Zamość

kw nr ZA1Z/00056259/3

 

Lokal nr 3 w budynku jednokondygnacyjnym nr 5           o pow. 62,59 m²

oraz przyległy grunt

Prowadzenie działalności gospodarczej 400 zł brutto za             62,59 m² powierzchni użytkowej lokalu