WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w  sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 18.05.2012 r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku piekarni mechanicznej  o pow.370,95 m² (bez wyposażenia) stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, położonego na działce nr 102/1 w miejscowości Wierzba.

Przedmiotem przetargu jest budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 370,95 m²  przeznaczony  do produkcji pieczywa .

Wywoławcza wysokość czynszu –  2,00  zł  brutto za 1m².

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 14.05.2012 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

alt

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr  89 /2012  z dnia  19 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy

 

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Udrycze Koniec

0,61 ha z działki nr 1299

1,03 ha

ŁIV 0,61ha

użytkowanie rolnicze

0,67 q
pszenicy rocznie

2

Gmina : Stary Zamość
Obręb : Wierzba

0,62 ha z działki nr  309

0,91 ha

R IIIa  0,10 ha
R IIIa 0,09 ha
R IVa  0,43 ha

użytkowanie rolnicze

1,40 q
pszenicy rocznie

działka nr 824/1

0,30 ha

R IIIb 0,24 ha
R IVa 0,06 ha

użytkowanie rolnicze

0,70 q
pszenicy rocznie

działka nr 824/2

0,13 ha

R IIIb 0,03 ha
B/R IIIb 0,10 ha

użytkowanie rolnicze

0,31 q
pszenicy rocznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr  89 /2012 z dnia  19 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

właściciel
miejsce położenia nieruchomości
oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Wysokość czynszu
1 Gmina: Stary Zamość
Obręb : Udrycze Wola
Budynek po zlewni mleka usytuowany na działce nr 258/2    o pow.0,05 ha Budynek jednokondygnacyjny  o pow. 54 m²   oraz  przyległy grunt Działalność gospodarcza 1,0 zł brutto za 1m² powierzchni budynku
Stary Zamość , 25.01.2012

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) i  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnej, stanowiącej  własność gminy Stary Zamość.
Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość rolna podana w wykazie wywieszonym w dniu 20 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwie
położona  w miejscowości Stary Zamość o powierzchni 1,04 ha z działki oznaczonej nr 235/14

Wywoławcza wysokość czynszu 2,94 q pszenicy rocznie.

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 9.03.2012 r. o godzinie 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 5.03.2012 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :
nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica .
Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
-    żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
-    uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  RaczyńskiStary Zamość, 25.01.2012

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości ,

że w dniu 9.03.2012 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku piekarni mechanicznej o pow.370,95 m² (bez wyposażenia) stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, położonego na działce nr 102/1 w miejscowości Wierzba.

Przedmiotem przetargu jest budynek jednokondygnacyjny o powierzchni  370,95 m²  przeznaczony  do produkcji pieczywa .
Wywoławcza wysokość czynszu –  3,0  zł  brutto.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 5.03.2012 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.
Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub  w Urzędzie Gminy pok. nr 14WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński