OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników budowlanych do rozbiórki, znajdujących się na działkach położonych w miejscowości Wierzba

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

Ogłasza I przetarg ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  przeznaczeniem do rozbiórki składników budowlanych stanowiących własność Gminy Stary Zamość, usytuowanych w miejscowości Wierzba:

1. Budynek świetlicy i remizy OSP – usytuowany na działce nr 400, obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony, konstrukcja murowana na fundamentach,  dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą płaską. Pow. zabudowy 216 m².
Cena wywoławcza – 1969,00 zł

2. Budynek po byłej zlewni mleka – usytuowany na działce nr 399, obiekt parterowy, murowany, na fundamentach, nie podpiwniczony, dach konstrukcji drewnianej, pokryty papą, brak instalacji. Pow. zabudowy 27,0 m².
Cena wywoławcza – 115,00 zł

3. Budynek skupu zwierząt – usytuowany na działce nr 102/1, parterowy, konstrukcji murowanej  na fundamentach betonowych , nie podpiwniczony, ściany z cegły białej na zaprawie cementowo- wapiennej, dach konstrukcji stropodach na belkach żelbetowych , pokryty papą. Pow. zabudowy 238 m².
Cena wywoławcza – 4247,0 zł

4. Silosy zbożowe – usytuowane na działce nr 102/1,  sztuk 4 z osprzętem wyciągowym o poj. 50 ton, konstrukcja metalowa.
Cena wywoławcza – 2590,0 zł

5. Budynek drewniany przy silosach – słupy drewniane obite deskami, dach jednospadowy, drewniany, kryty blachą.
Cena wywoławcza – 288,0 zł

6. Waga przemysłowa – służyła do ważenia zboża do 300 kg, konstrukcji metalowej.
Cena wywoławcza – 161,0 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość.
Przystępujący do przetargu winni płacić do dnia 7 stycznia 2013 r. wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej poszczególnych składników budowlanych  na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:
18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica.
Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.
Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia składników budowlanych do rozbiórki, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.
Umowa sprzedaży składników budowlanych do rozbiórki zostanie zawarta w terminie do 15 stycznia 2013 r. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w w/w terminie, spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy  z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
Rozbiórki składników budowlanych wraz z oczyszczeniem terenu po rozbiórce należy dokonać w terminie do 30 kwietnia 2013 r.

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

– podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 1 sierpnia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwie

położone w miejscowości Majdan Sitaniecki:

- działka nr 794 o powierzchni 1,43 ha - wywoławcza wysokość czynszu 3,27q pszenicy rocznie.

- 1,67 ha z działek nr 312/1 i 312/2 wywoławcza wysokość czynszu 3,65 q pszenicy rocznie.

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w  dniu 16.11.2012r. o godzinie 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 12.11.2012r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość:

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

- uczestnik, który przetarg wygrał, odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 19.10.2012 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku piekarni mechanicznej o pow. 370,95 m2 (bez wyposażenia) stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, położonego na działce nr 102/1 w miejscowości Wierzba.

Przedmiotem przetargu jest budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 370,95 m2 przeznaczony do produkcji pieczywa.
Wywoławcza wysokość czynszu – 2,00 zł brutto za 1m2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
2. wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 16.10.2012 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS IZBICA.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.
Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

WÓJT GMINY
(-) inż. Waldemar Raczyński

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość podana w wykazie wywieszonym w dniu  18 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość, oraz n/w sołectwie, oznaczona działką nr 153/2  o pow. 0,30 ha rolna, nieuzbrojona, nieobciążona, położona w miejscowości Nowa Wieś bez ustalonego dojazdu, ujawniona w kw nr ZA1Z/00078522/8.

Cena wywoławcza 3030,00 zł

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej działka przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj.:  działki oznaczonej numerem 150,152, 153/1, 153/3, 154/4  ark. mapy ewidencyjnej  nr 1

Przetarg ustny  ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  5 października 2012 r. o godzinie 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić do 1.10.2012 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Stary Zamość, 29.08.2012

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  i  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość podana w wykazie wywieszonym w dniu  18 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość, oraz n/w sołectwie, oznaczona działką nr 356  o pow. 0,87 ha uzbrojona, nieobciążona, zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej , położona w  miejscowości Chomęciska Duże przy drodze powiatowej ujawniona w kw nr ZA1Z/00052707/1 – cena wywoławcza 262550,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  5 października 2012 r. o godzinie 10°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić do 1.10.2012 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 .

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Cena nieruchomości osiagnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

WÓJT  GMINY

(-)   inż. Waldemar  Raczyński