Stary Zamość, 6.03.2013 r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

– podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  nieruchomości rolnych, stanowiących  własność gminy Stary Zamość.
Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 15 stycznia 2013 r. i  6 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach
położone  w miejscowości:
1. Chomęciska Duże - działka nr 389 o powierzchni 0,81 ha - wywoławcza wysokość czynszu 1,77 q pszenicy rocznie.
2. Udrycze-Koniec - działka nr 543 o powierzchni 0,20 ha - wywoławcza wysokość czynszu 0,38 q pszenicy rocznie
3. Wierzba - 0,60 ha z działki nr 309 - wywoławcza wysokość czynszu 1,36 q pszenicy rocznie
4. Wierzba - 1,10 ha z działki nr 719 - wywoławcza wysokość czynszu 2,47 q pszenicy rocznie

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 19.04.2013 r. o godzinie 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 15.04.2013 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość:
nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.
Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
-    żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
-    uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Wierzba

Budynek magazynu zbożowego usytuowany na działce nr 102/1
w obrębie Wierzba

 

Budynek jednokondygnacyjny
o pow. 455,00 m² oraz przyległy grunt      

Prowadzenie działalności gospodarczej

1,50 zł brutto za 1m² powierzchni użytkowej budynku

Budynek magazynu nawozowego usytuowany na działce nr 102/1
w obrębie Wierzba

 

 Budynek jednokondygnacyjny
o pow. 912,14 m² oraz przyległy grunt      

Prowadzenie działalności gospodarczej

1,50 zł brutto za 1m² powierzchni użytkowej budynku

Budynek administracyjno-magazynowy usytuowany na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba

 

 

    Budynek dwukondygnacyjny
o pow. 535,44 m² oraz przyległy grunt

Prowadzenie działalności gospodarczej

1,50 zł brutto za 1m² powierzchni użytkowej pomieszczeń budynku

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  151 /2013  z dnia 6 luty 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości
i  sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina:
Stary Zamość
Obręb :
Udrycze Koniec

działka nr 543

0,20 ha

ŁIII 0,20 ha

użytkowanie rolnicze

0,38 q
pszenicy rocznie

2

Gmina:
Stary Zamość
Obręb :
Wierzba

0,60 ha z działki nr 309

0,91 ha

 

RIIIa 0,10ha,
RIIIb 0,09 ha,
RIVa 0,41 ha

użytkowanie rolnicze

1,36 q
pszenicy rocznie

1,10 ha z działki nr 719

1,50 ha

RIIIa 0,09 ha,
RIIIb 0,32 ha,
RIVa 0,69 ha

użytkowanie rolnicze

2,47 q
pszenicy rocznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  150 /2013 z dnia  15 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości
i  sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb: Wierzba

Lokal w budynku pawilonu handlowego usytuowany na działce nr 102/1

 

Lokal jednokondygnacyjny o pow. 91,20 m² oraz  przyległy grunt

Działalność gospodarcza

12,0 zł brutto za 1m² powierzchni lokalu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  150 /2013  z dnia  15 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości
i  sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb: Chomęciska Duże

działka nr 389

0,81 ha

RIIIb 0,22 ha,
RIVa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze

1,77 q
pszenicy rocznie