WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku oraz dzierżawę nieruchomości rolnych  stanowiących własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane do informacji publicznej w wykazie z dnia  05.08.2014r. położone w miejscowości:

- do wynajmu:

1. Udrycze Wola - budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 54m²  usytuowany na działce nr 258/2 o pow. 0,05 ha  przeznaczony pod działalność usługowo-handlową branży przemysłowej – wywoławcza wysokość czynszu 1,00 zł brutto za 1m².

- do dzierżawy:

1.      Chomęciska Małe – 3/4 części  z 0,18 ha działki nr 475 - wywoławcza wysokość czynszu 3/4 z 0,33 q pszenicy rocznie.

2.      Chomęciska Małe - 3/4 części z 0,31 ha z działki nr 476 - wywoławcza wysokość  czynszu 3/4  z 0,43 q pszenicy rocznie.

3.      Stary Zamość - 0,09 ha z działki nr 235/14 - wysokość czynszu 0,28 q pszenicy  rocznie

4.      Stary Zamość - 0,70 ha z działki nr 235/2 - wysokość czynszu 2,32 q pszenicy rocznie

5.      Stary Zamość - 0,73 ha z działki nr 235/14 - wysokość czynszu 1,97 q pszenicy rocznie

6.      Stary Zamość - 0,25 ha z działki nr 235/14 - wysokość czynszu 0,75 q pszenicyrocznie

Przetarg ustny na wynajem i dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 07.11.2014r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2. wpłata wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 05.11.2014r. na konto:

 Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA (uznanie wpłaty wadium na rachunku Urzędu Gminy  musi nastąpić najpóźniej 06.11.2014r.)

- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu lub dzierżawy

- pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

- uczestnik, który przetarg wygrał  odstąpi od zawarcia umowy najmu lub dzierżawy .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 084 616 42 31 lub  w Urzędzie Gminy pok. nr 13

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem wynajmu i dzierżawy.

                                                                                                             WÓJT  GMINY
                                                                                                       (-) inż. Waldemar  Raczyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 240/2014 z dnia 5.08. 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej   oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Wola

Budynek po zlewni mleka usytuowany na działce nr 258/2  o pow. 0,05 ha

 

 

 

 

 

Budynek   jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 54m2

Działalność usługowo-handlowa

branży przemysłowej

1,00zł brutto za 1m2 powierzchni użytkowej budynku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 240/2014 z dnia 5.08. 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej   oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej   do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Małe

3/4 części z działki nr 475

 

3/4 z R IVa – 0,11 ha

3/4 z R IVb – 0,07 ha

użytkowanie rolnicze

3/4 z 0,33 q. p. rocznie

3/4 części z 0,31 ha z   działki                 nr 476 o pow. 0,41ha

 

3/4 z R IVb - 0,02 ha

3/4 z R V     – 0,29 ha

użytkowanie rolnicze

 

3/4 z 0,43 q. p. rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,09 ha gruntów ornych z działki nr 235/14   o pow. 13,21ha

 

       R II – 0,04

       R IIIa – 0,05

użytkowanie rolnicze

0,28 q. p. rocznie

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 240/2014 z dnia 5.08. 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej   oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,70 ha z działki nr 235/2   o pow. 2,91 ha

 

 

 

 

    

     R II –   0,61 ha  

     R IIIa - 0,09 ha

 

użytkowanie rolnicze

 

2,32 q. p. rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Stary Zamość

 

0,73 ha z działki  nr 235/14 o pow. 13,21ha

 

 

 

    

 

     Ł II – 0,73 ha

 

 

użytkowanie rolnicze

 

 

 

1,97 q. p. rocznie

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Stary Zamość

0,25 ha z działki    nr 235/14  o pow. 13,21 ha

 

 

 

     R II- 0,08 ha

     R IIIa-0,17 ha

 

 

użytkowanie rolnicze

 

 

0,75 q. p. rocznie

Stary Zamość  14.05.2014r

WÓJT  GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

                działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ,

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 23.06.2014r. o godz. 10:00  w lokalu Urzędu Gminy  Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem  budynku administracyjno – magazynowego stanowiącego własność Gminy Stary Zamość usytuowanego na działce 102/1 w miejscowości Wierzba.  Przekazanie budynku administracyjno –magazynowego do wynajęcia nastąpi 01.07.2014r.

                Przedmiotem przetargu jest budynek dwukondygnacyjny o pow. 377,81 m2 oraz przyległy grunt o pow. 150 m2 (przeznaczony do działalności gospodarczej)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość.
  2. Wpłata wadium w wysokości 10% równowartości wysokości ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić do dnia 18. 06. 2014 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr: 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. (Termin wniesienia wadium  w gotówce uważa się zachowany jeżeli wpłacone wadium zostanie uznane 20.06. 2014 r. na rachunku Urzędu Gminy). Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu  najmu, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będącej przedmiotem wynajmu. Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 84 61 64 231 lub w Urzędzie Gminy pok. 13 

 

Wójt  Gminy

                                                                                                                     (-) inż. Waldemar Raczyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 217/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO  

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek administracyjno –magazynowy usytuowany na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba

 

Budynek               dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 377,81 m²         oraz przyległy grunt     o powierzchni 150 m²              

Działalność gospodarcza

1,35zł brutto za 1m2 powierzchni użytkowej budynku

Stary Zamość, dnia 07.03.2014 r.

WÓJT  GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

            Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

-podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Zamość.

            Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane w wykazach wywieszonych w dniach: 26 lipca 2013 roku i 18 września 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość, oraz n/w sołectwach, oznaczone działkami nr:

1.   667/2 o pow. 0,5724 ha, leśna, niezabudowana położona w miejscowości Udrycze-Wola, nr księgi wieczystej: ZA1Z/00102718/7  cena wywoławcza  9 695,00 zł, 

2.   824/1 o pow. 0,30 ha, rolna, niezabudowana, położona w miejscowości  Wierzba, nr księgi wieczystej ZA1Z/00064048/0 cena wywoławcza 3 138,00 zł

3.   824/2 o pow. 0,13 ha, rolna, niezabudowana, położona w miejscowości Wierzba, nr księgi wieczystej ZA1Z/00064048/0 cena wywoławcza 2 838,00 zł

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2014 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Stary Zamość.
Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić do dnia 18 kwietnia 2014 roku na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr: 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. (Termin wniesienia wadium w gotówce uważa   się zachowany jeżeli wpłacone wadium zostanie uznane 18.04.2014r na rachunku Urzędu Gminy).

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 84 61 64 243   lub w Urzędzie Gminy pok. Nr 13.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
Komunikacja z działką nr 667/2 będzie zapewniona przez działkę 667/1 jako służebność dojazdu o szerokości 3,5 m przy granicy z działką 77/1.

Wójt  Gminy
(-) inż. Waldemar Raczyński