Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 46 /2015 z dnia 26.08. 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powie-rzchnia nieru-chomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przezna-
zenie nierucho-
mości i sposób jej zagospo-darz-wania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina:
Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Parter z rampą i piwnica  w budynku administracyjno-magazynowym usytuowanym na działce nr 102/1

w obrębie Wierzba

kw nr ZA1Z/00056259/3

Parter z rampą i piwnica

( jedna kondygnacja)                   w dwukonnygnacyjnym budynku administra-cyjno-magazynowym o pow. 186,126 m²  oraz przyległy grunto pow. 150 m ²

Prowadzenie działalności gospodarczej

1,35 zł brutto za 1 m² powierzchni użytkowej                            budynku

Stary Zamość, 10.08.2015 r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

- podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość  zabudowana podana w wykazie wywieszonym  w dniu  17 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość, oraz n/w sołectwie, oznaczona działką nr:

- 59/2 o pow. 0,44 ha - cena wywoławcza   152 350,00 zł

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej w miejscowości Wisłowiec, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej

 

            Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  18 września 2015 r. o godzinie 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić  w pieniądzu do 14.09.2015 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu - zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 33 lub w Urzędzie Gminy

Stary Zamość , 29.07.2015

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości ,

            że w dniu 11.09.2015 r. o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku byłej piekarni mechanicznej stanowiący własność Gminy Stary Zamość, usytuowany  na działce nr 102/1 w miejscowości Wierzba.

Działka nr 102/1 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00056259/3.

Przedmiotem przetargu jest budynek jednokondygnacyjny o pow. 370,95m²  oraz przyległy grunt  przeznaczony do działalności gospodarczej podany  w wykazie wywieszonym w dniu 19.06.2015 r. .

Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 700 zł brutto miesięcznie.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2. wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  7.09.2015 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr 32  /2015 z dnia 18.06. 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek byłej piekarni mechanicznej usytuowany na działce nr 102/1

w obrębie Wierzba

kw nr ZA1Z/00056259/3

Budynek jednokondygnacyjny

o pow. 370,95 m2  oraz przyległy grunt 

Prowadzenie działalności gospodarczej

700 zł brutto za 370,95 m2 powierzchni użytkowej budynku

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN stanowiącego własność Gminy Stary Zamość

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

Ogłasza I przetarg ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki autosan model: H9-21.41S, masa własna : 8120 kg ,rok produkcji : 2000, oznaczenie silnika : 6cT107 A6/7, pojemność skokowa silnika : 6540 cm³ moc silnika : 110Kw/150KM,  silnik z zapłonem samoczynnym

Cena wywoławcza – 20 046,00 zł

         Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość .

Przystępujący do przetargu winni płacić do dnia 13 lipca 2015 r. wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej składników budowlanych  na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica

         Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

         Wadium winno być wniesione w pieniądzu .Wadium  wpłacone przez osobę , która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

         Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku , gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą .    

         Ze stanem faktycznym autobusu oraz operatem szacunkowym można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ( tel. 84 616 42 31 )

WÓJT  GMINY

 (-) inż. Waldemar  Raczyński