ZAŁĄCZNIK
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 77/21 z dnia 15.11.2021r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
NA PODSTAWIE ART. 231 KODEKSU CYWILNEGO

  WŁAŚCICIEL
MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI
OZNACZENIE WG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA CENA WYWOŁAWCZA

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb: Wierzba

Działka zabudowana nr 105/11
KW nr ZA1Z/00052707/1

Pow. 0,0011 ha

Bi

Nieruchomość gruntowa zabudowana

1.500,00 zł


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) upływa z dniem 12.01.2022 r.

ZAŁĄCZNIK
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 76/21 z dnia 15.11.2021r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

  WŁAŚCICIEL
MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI
OZNACZENIE WG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA CENA WYWOŁAWCZA

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb: Wierzba

Działka niezabudowana nr 105/12
KW nr ZA1Z/00052707/1

Pow. 0,0225 ha

Bi

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

6.300,00 zł


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) upływa z dniem 12.01.2022 r.

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

            działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2020.1990 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 z późn. zm.)

- podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana podana w wykazie wywieszonym w dniu 15.04.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwie, oznaczona jako:
działka nr 129/2 o pow. 0,50 ha, położona w obrębie Udrycze-Wola – cena wywoławcza
13 400,00 zł.
W/w działka jest niezabudowana, nieobciążona, ujawniona w KW nr ZA1Z/00139089/6, nie posiadająca bezpośredniego dostępu do drogi publicznej co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie.
Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej w/w działka przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek bezpośrednio graniczących z działką nr 129/2 położoną w obrębie
Udrycze-Wola: działka nr 125, 128, 129/1, 130/2 i 131.
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 19.07.2021 r. o godzinie 900 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić w pieniądzu do 15.07.2021 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr: 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.
            Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.
            Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 15.07.2021r. do godz. 1400 zgłosić swoje uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość pisemnego zgłoszenia.
            Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na stronie BIP Urzędu Gminy Stary Zamość oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Zamościu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY
Waldemar Raczyński

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 24/2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

  WŁAŚCICIEL
MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI
OZNACZENIE WG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA CENA WYWOŁAWCZA

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb: Udrycze Wola

Działka niezabudowana nr 129/2
KW nr ZA1Z/00139089/6

Pow. 0,50 ha

RIIIa – 0,42 ha
RIVa – 0,08 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

13.400,00 zł


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Dz.U.2020.1990 z późn. zm.) upływa z dniem 31.05.2021r.

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr  12/2021  z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

                  

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Małe

działka nr 416

0,27 ha RIVa 0,14 ha, RIVb 0,09 ha,
RV 0,04 ha
użytkowanie rolnicze

0,44 q

pszenicy rocznie

0,71 ha z działki nr 417     0,90 ha R IIIb 0,23 ha, RIVa 0,10 ha,
R IVb 0,09 ha, RV 0,12 ha,
RVI 0,17 ha
użytkowanie rolnicze

0,95 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Karolówka Leśna

8,90 ha z działki nr 18/4 10,94 ha

RIIIb 7,27 ha, RIVa 0,41 ha,
PsIV 1,22 ha

użytkowanie rolnicze

19,65 q

pszenicy rocznie

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Majdan Sitaniecki

działka nr 794

1,43 ha

RIII b 1,09 ha, R IVa 0,28 ha,
PsIV 0,06 ha
użytkowanie rolnicze

3,27 q

pszenicy rocznie

    działka nr 844/2 0,09 ha ŁIV 0,09 ha użytkowanie rolnicze

0,10 q

pszenicy rocznie

    działka nr 958/1 0,04 ha ŁIII 0,04 ha użytkowanie rolnicze

0,08 q

pszenicy rocznie

    działka nr 958/2 0,04 ha ŁIII 0,04 ha użytkowanie rolnicze

0,08 q

pszenicy rocznie

4

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

działka nr 232/1 0,71 ha ŁII 0,68 ha, rów 0,03 ha użytkowanie rolnicze

1,84 q

pszenicy rocznie

    0,41 ha z działki nr 235/2 2,91 ha R II 0,19 ha, RIIIa 0,22 ha użytkowanie rolnicze

1,26 q

pszenicy rocznie

    działka nr 166/2 0,60 ha

RIIIa 0,29 ha, RIIIb 0,31 ha

użytkowanie rolnicze

1,56 q

pszenicy rocznie

    0,54 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

RIIIa 0,14 ha, ŁII 0,40 ha użytkowanie rolnicze

1,47 q

pszenicy rocznie

    0,73 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

RII 0,14 ha,   RIIIa 0,29 ha,             RIIIb 0,30 ha użytkowanie rolnicze

2,01 q

pszenicy rocznie

    0,48 ha z działki nr 235/16 12,94 ha RIVa 0,48 ha użytkowanie rolnicze

1,01 q

pszenicy rocznie

    1,00 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

RII 0,33 ha, RIIIa 0,42 ha,
RIIIb 0,25 ha
użytkowanie rolnicze

2,90 q

pszenicy rocznie

    0,30 ha z działki nr 235/16

12,94 ha

RII 0,14 ha, RIIIa 0,16 ha użytkowanie rolnicze

0,92 q

pszenicy rocznie

5

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

0,80 ha z działki nr 912/5 8,28 ha RII 0,21 ha, RIIIa 0,59 ha użytkowanie rolnicze

2,37 q

pszenicy rocznie

    0,80 ha z działki nr 912/5 8,28 ha RII 0,21 ha, RIIIa 0,59 ha użytkowanie rolnicze

2,37 q

pszenicy rocznie

    0,80 ha z działki nr 912/5 8,28 ha RII 0,21 ha, RIIIa 0,59 ha użytkowanie rolnicze

2,37 q

pszenicy rocznie

   

0,80 ha z działki nr 912/5

8,28 ha RII 0,21 ha, RIIIa 0,59 ha użytkowanie rolnicze

2,37 q

pszenicy rocznie

6

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Wola

działka nr 77/6

0,30 ha

RIIIa 0,30 ha użytkowanie rolnicze

0,84 q

pszenicy rocznie

   

2,25 ha z działki nr 667/1

3,34 ha

RIIIa 1,36 ha, RIVa 0,47 ha,
RV 0,42 ha
użytkowanie rolnicze

5,01 q

pszenicy rocznie

    1,20 ha z działki nr 81 1,31 ha RIIIa 0,58 ha, RIV a 0,38 ha,
RV 0,11 ha, S/R IIIa 0,13 ha
użytkowanie rolnicze

2,84 q

pszenicy rocznie

    działka nr 82 1,64 ha RIIIa 0,60 ha, RIVa 0,67 ha,
RV 0,37 ha
użytkowanie rolnicze

3,27 q

pszenicy rocznie

    działka nr 48 0,70 ha RIVa 0,70 ha użytkowanie rolnicze

1,47 q

pszenicy rocznie

7

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

0,85 ha z działki nr 1054/2 0,98 ha RIIIb 0,29 ha, RIVb 0,39 ha,
RV 0,17 ha
użytkowanie rolnicze

1,33 q

pszenicy rocznie

    działka nr 293 0,92 ha RIIIb 0,38 ha, RIVa 0,54 ha użytkowanie rolnicze

2,05 q

pszenicy rocznie