WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

- podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość podana w wykazie wywieszonym w dniu 11.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwach, oznaczona jako:

działka nr 235/15 o pow. 0,2998 ha, położona w obrębie Stary Zamość – cena wywoławcza 15 669,00 zł.

W/w działka jest rolna, niezabudowana, obciążona służebnością przejazdu do działek sąsiednich, ujawniona w kw nr ZA1Z/00056952/1, usytuowana przy drodze powiatowej.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić w pieniądzu do 16.07.2018 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy

     Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starym Zamościu oraz w sołectwie Stary Zamość i Stary Zamość – Gościniec Kmicica, a także na stronie internetowej http://ugstaryzamosc.bip.lubelskie.pl oraz prasie.

 

 

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr 237/18  z dnia 26.04. 2018 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 

 

                       

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

Pow. nierucho-mości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1.

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Karolówka Leśna

8,90 ha z działki

nr 18/4

10,94 ha

RIIIb 7,27 ha, RIVa 0,41 ha,

PsIV 1,22 ha

użytkowanie rolnicze

19,65 q

pszenicy rocznie

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość
nr 236/18  z dnia  26.04.2018 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

1.

Gmina: Stary Zamość

Obręb:  Chomęciska Małe

Działka niezabudowana 

nr 416

kw nr ZA1Z/00064048/0

pow. 0,27 ha

RIVa  
0,14 ha

RIVb  
0,09 ha

RV
0,04 ha

Nieruchomość gruntowa

8000,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm. ) upływa z dniem 14.06.2018 r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

- podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana podana w wykazie wywieszonym w dniu 13.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwie, oznaczona jako:

działka nr 59/2 o pow. 0,44 ha, położona w obrębie Wisłowiec – cena wywoławcza 127 430,00 zł.

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się  w dniu  20 kwietnia 2018 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

W przetargu mogą brać udział osoby spełniające warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić  w pieniądzu do 16.04.2018 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 33 lub w Urzędzie Gminy

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  226 /18  z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 

                        właścicielmiejsce położenia nieruchomości oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1.

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,70 ha z działki nr 235/16 12,94 ha RIIIb 0,70 ha użytkowanie rolnicze

1,68 q

pszenicy rocznie