Drukuj

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

ogłasza o sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań

Nieruchomość położona w obrębie Wisłowiec oznaczona działką nr 59/2 pow. 0,44 ha. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę wynosi 127 000,00 zł. Cena wywoławcza do rokowań wynosi 80 000,00 zł.

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej. Stanowi własność gminy Stary Zamość.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 20.04.2018 r. i   drugi przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 31.08.2018 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiot   rokowań podany był w wykazie wywieszonym w dniu 13 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość, sołectwie oraz na stronie internetowej urzędu. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w prasie.

Rokowania odbędą w dniu 12.10.2018 r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie z napisem: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości w Wisłowcu” w sekretariacie Urzędu Gminy,  pok. 2 w terminie do dnia 09.10.2018 r. do godz. 10:00.

Zgłoszenie winno zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2.Firmy lub spółki przystępujące do rokowań muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami;

3. Datę sporządzenia zgłoszenia;

4. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2018.121, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn zm.).

5. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

6. Kopię dowodu wpłaty wadium.

I. Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest:

 

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński