Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie tworzy grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmując współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie gminy.

Członkowie Zespołu przedstawiają na posiedzeniach diagnozę rodzin, w których stwierdzono przemoc, wymieniają się informacjami na temat członków rodzin ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci, analizują możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia rodzinie.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Z pośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego utworzono grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonują powierzone zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb.

W przypadku podejrzenia w rodzinie zjawiska przemocy następuje wszczęcie procedury ,,Niebieska Karta'', która jest rozpoznaniem zaburzeń życia rodzinnego wywołanych nadużywaniem alkoholu i stosowania przemocy, ułożenie planu pomocy oraz podjęcie działań interwencyjnych.

Do realizacji wymienionych zadań zobligowani są przedstawiciele policji, oświaty, służby zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ośrodków pomocy społecznej. Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje poprzez wypełnienie formularza „A” przez przedstawiciela wyżej wymienionych podmiotów. Przekazanie wypełnionego formularza ''Niebieska Karta'' - „A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje w terminie 7 dni od wszczęcia procedury, który z kolei nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania przekazuje członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.