Drukuj

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110236L od km 0+275 do km 1+130 w miejscowości Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość

DOFINANSOWANIE 210 008 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 350 014,31 zł

Cele projektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 110236L od km 0+275 do km 1+130 w miejscowości Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość obejmująca następujący zakres robót:

- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi grubości do 10 cm z istniejącej nawierzchni bitumicznej (855,0*0,75)*2; 1282,50 m2,

- mechaniczne skropienie wyrównanej i wzmocnionej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, (855,0*5,10); 4360,50 m2,

- wyrównanie oraz wzmocnienie zniszczonej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie, średnia gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm (855,0*5,20); 4446,00 m2,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, AC 16W - 50/70, warstwy wiążącej o grubości 4 cm po zagęszczeniu (855,0*5,10); 4360,50 m2,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 mm, AC 11 S - 50/70, warstwy ścieralnej o grubości 4 cm po zagęszczeniu (855,0*5,00); 4275,00 m2,

- uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,

(855,0*0,75)*2 + (zjazdy na posesje: 168,75); 1451,25 m2.

Planowane efekty:

- Podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi (zwiększenie nośności drogi, polepszenie odprowadzania wody z jezdni, zwiększenie przyczepności pojazdów, skrócenie drogi hamowania pojazdów),

- Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym poziom bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych (zwiększenie szans uniknięcia wypadku w sytuacjach konfliktowych m.in. poprzez ulepszenie kruszywem poboczy gruntowych),

- Usprawnienie komunikacji, zwiększenie dostępności czasowej, Ułatwienie dostępności komunikacyjnej do znajdujących się w sąsiedztwie drogi nr 110236L lokalnych przedsiębiorstw, które będą miały lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

- Poprawa infrastruktury drogowej transportu zbiorowego, tj. dowóz dzieci i młodzieży do szkół zlokalizowanych na terenie gminy Stary Zamość.

 

Harmonogram realizacji projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 110236L od km 0+275 do km 1+130 w miejscowości Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość”

 

I. Realizacja robót.

 

Lp. Elementy i rodzaj robót Koszt ogółem brutto (zł) Koszt kwalifikowalny brutto (zł) Koszt niekwalifikowalny brutto (zł) Okres realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót
1 Roboty przygotowawcze 2 807,91 2 807,91 0,00 08.2020-08.2020
2 Podbudowy 116 474,08 116 474,08 0,00 09.2020-09.2020
3 Nawierzchnie 178 568,02 178 568,02 0,00 09.2020-09.2020
4 Roboty wykończeniowe 52 164,30 52 164,30 0,00 09.2020-09.2020
SUMA 350 014,31 350 014,31 0,00  

II. Oddanie zadania do użytkowania.

Termin oddania zadania do użytkowania: 10.2020.

Mapka inwestycji

 

FDS Mapka inwestycji 110236L

 

droga chomeciska duze 110236L fds 01

 

droga chomeciska duze 110236L fds 02

 

droga chomeciska duze 110236L fds 03

 

droga chomeciska duze 110236L fds 04