I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych Stary Zamość, Udrycze-Koniec

Stary Zamość , 12.09.2016

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ zmienia  treść  ogłoszenia z dnia 31.08.2016 r. o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych  stanowiących własność Gminy Stary Zamość w ten sposób że wykreśla z treści ogłoszenia „5. Udrycze-Koniec – 285/349 części ha z działki nr 918 o powierzchni 3,49 ha – wywoławcza wysokość czynszu 1,80 q pszenicy rocznie”. 

Stary Zamość , 31.08.2016 

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r.  poz.1774   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

–        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych , stanowiących  własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne ujęte w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 8 sierpnia 2016 r w prasie , na stronie BIP, tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone  w miejscowości:

1. Stary Zamość – 0,70 ha z  działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha

– wywoławcza wysokość czynszu 1,89 q pszenicy rocznie.

2. Stary Zamość – 0,47 ha z  działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha

– wywoławcza wysokość czynszu 1,19 q pszenicy rocznie.

3. Udrycze-Koniec – 0,80 ha z działki nr  912/5 o powierzchni 8,28 ha

– wywoławcza wysokość czynszu 2,37 q pszenicy rocznie

4. Udrycze-Koniec – 153/189 części ha z działki nr 918 o powierzchni 1,89 ha

– wywoławcza wysokość czynszu 3,99 q pszenicy rocznie

5. Udrycze-Koniec – 285/349 części ha z działki nr 918 o powierzchni 3,49 ha

– wywoławcza wysokość czynszu 1,80 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 7.10. 2016 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

            W przetargu mogą brać udział rolnicy indywidualni spełniający warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2012.803 z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 3.10.2016 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

–  żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

–  uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

Skip to content