I przetarg na sprzedaż szkoły podstawowej w m. Wisłowie

Stary Zamość, 10.08.2015 r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

– podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość  zabudowana podana w wykazie wywieszonym  w dniu  17 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość, oraz n/w sołectwie, oznaczona działką nr:

– 59/2 o pow. 0,44 ha – cena wywoławcza   152 350,00 zł

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej w miejscowości Wisłowiec, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej

 

            Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  18 września 2015 r. o godzinie 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić  w pieniądzu do 14.09.2015 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 33 lub w Urzędzie Gminy

Skip to content