I przetarg na dzierżawę z działek 234/14 Stary Zamość i 912/5 Udrycze-Koniec

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

– podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych, stanowiących  własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 31sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone  w miejscowości:

1. Stary Zamość – 1,00 ha z  działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha – wywoławcza wysokość czynszu 2,90 q pszenicy rocznie.

2. Udrycze-Koniec – 0,80 ha z działki nr  912/5 o powierzchni 8,28 ha – wywoławcza wysokość czynszu 2,37 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 30.10.2015 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

 

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 26.10.2015 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

– żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

– uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 31

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

Skip to content