Dzierżawa wynajem nieruchomości 07.10.2014

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku oraz dzierżawę nieruchomości rolnych  stanowiących własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane do informacji publicznej w wykazie z dnia  05.08.2014r. położone w miejscowości:

– do wynajmu:

1. Udrycze Wola – budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 54m²  usytuowany na działce nr 258/2 o pow. 0,05 ha  przeznaczony pod działalność usługowo-handlową branży przemysłowej – wywoławcza wysokość czynszu 1,00 zł brutto za 1m².

– do dzierżawy:

1.      Chomęciska Małe – 3/4 części  z 0,18 ha działki nr 475 – wywoławcza wysokość czynszu 3/4 z 0,33 q pszenicy rocznie.

2.      Chomęciska Małe – 3/4 części z 0,31 ha z działki nr 476 – wywoławcza wysokość  czynszu 3/4  z 0,43 q pszenicy rocznie.

3.      Stary Zamość – 0,09 ha z działki nr 235/14 – wysokość czynszu 0,28 q pszenicy  rocznie

4.      Stary Zamość – 0,70 ha z działki nr 235/2 – wysokość czynszu 2,32 q pszenicy rocznie

5.      Stary Zamość – 0,73 ha z działki nr 235/14 – wysokość czynszu 1,97 q pszenicy rocznie

6.      Stary Zamość – 0,25 ha z działki nr 235/14 – wysokość czynszu 0,75 q pszenicyrocznie

Przetarg ustny na wynajem i dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 07.11.2014r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2. wpłata wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 05.11.2014r. na konto:

 Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA (uznanie wpłaty wadium na rachunku Urzędu Gminy  musi nastąpić najpóźniej 06.11.2014r.)

– wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu lub dzierżawy

– pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

– żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

– uczestnik, który przetarg wygrał  odstąpi od zawarcia umowy najmu lub dzierżawy .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 084 616 42 31 lub  w Urzędzie Gminy pok. nr 13

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem wynajmu i dzierżawy.

                                                                                                             WÓJT  GMINY
                                                                                                       (-) inż. Waldemar  Raczyński

Skip to content