Dzierżawa działki o pow. 1,04 ha nr 235/14 Stary Zamość

Stary Zamość, 18.10.2011r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu jest część nieruchomości  rolnej  podana  w wykazie wywieszonym w dniu  20 września 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwie

położona  w miejscowości Stary Zamość  o pow. 1,04 ha z działki nr 235/14

wywoławcza wysokość czynszu 2,94 q pszenicy rocznie

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  29.11. 2011 r. o godzinie 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 24.11.2011 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość:

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica .

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

– żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

– uczestnik, który przetarg wygrał, odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num.
tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.


Skip to content