Dzierżawa działek Udrycze-Koniec, Udryzce-Wola, Stary Zamość

Stary Zamość, 17.08.2011

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu   i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Stary Zamość.
Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 15 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach
położone  w miejscowościach:

a) Udrycze-Koniec oznaczone działkami nr:
1. 620/1 o pow. 0,05 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,14 q pszenicy rocznie
2. 620/2 o pow. 0,08 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,22 q pszenicy  rocznie
3. 621/1 o pow. 0,06 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,16 q pszenicy rocznie
4. 621/2 o pow. 0,07 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,19 q pszenicy rocznie
5. 622/1 o pow. 0,06 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,16 q pszenicy rocznie
6.622/2 o pow. 0,07 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,19 q pszenicy rocznie

b) Udrycze-Wola oznaczone działką nr:
200/1 o pow.0,30 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,68 q pszenicy rocznie

c) Stary Zamość:
0,55 ha( użytki zielone ) z działki nr  235/14 wywoławcza wysokość czynszu 0,61 q pszenicy rocznie

Drugi przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 30 września 2011r. o godzinie 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do  26 września 2011 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość:
nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
– żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
– uczestnik, który przetarg wygrał, odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok.  nr 14
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

Skip to content