drugi przetarg – wykaz z dnia 08.10.2014r

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku i dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiących własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane do informacji publicznej w wykazie z dnia 08.10.2014r.:

 – do wynajmu w miejscowości Wierzba

  1. Pawilon handlowy – budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 50 m² usytuowany na działce nr 102/2 o pow. 0,08 ha przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej – wywoławcza wysokość czynszu 7,00 zł za 1 m² brutto.

– do dzierżawy w miejscowości Stary Zamość:

  1. 0,50 ha z działki 233/1 – wywoławcza wysokość czynszu 1,35 q pszenicy rocznie

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 17.04.2015 o godz. 9.00   w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
  2.  wpłata wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 15.04.2015 r. na konto:

 Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA (uznanie wpłaty wadium na rachunku Urzędu Gminy  musi nastąpić najpóźniej 16.04.2015r.)

– wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu lub dzierżawy

– pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

– żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

– uczestnik, który przetarg wygrał  odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 084 616 42 31 lub  w Urzędzie Gminy pok. nr 13

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem wynajmu i dzierżawy.

 

WÓJT  GMINY
 (-) inż. Waldemar  Raczyński

Skip to content