Dokumenty do pobrania GOPS

500+ 2021 /2022 DOKUMENTY POTRZEBNE DO OŚWIADCZENIA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY PRZEBYWAJACYCH ZA GRANICĄ – Link do pobrania Załącznik do pobrania2 załącznik do pobrania  3 załącznik do pobrania 4 załącznik do pobrania 5...

Fundusze Alimentacyjne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz. U. Z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:...

Świadczenie Za Życiem

Ustawa z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1329) Zgodnie z przepisami rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą...

Świadczenie Pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje: 1) matce albo ojcu, 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu...

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.1359 ) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują...
Skip to content